You are currently viewing เสพข่าวอย่างไรให้มีสติ

เสพข่าวอย่างไรให้มีสติ

การรับทราบข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้หลายช่องทาง เช่น ข่าวกีฬาต่างๆจาก เว็บแทงบอลw888 กล่าวได้ว่าข่าวสารเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการดำรงชีพตัวหนึ่งที่จะทำให้เท่าทันต่อสถานการณ์ต่างๆ

แม้กระนั้นในบางครั้งข่าวที่ได้รับมานั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้อง มีการรับข้อมูลผิดพลาด หรือถูกใจบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง มีผลต่อสุขภาพจิตใจของผู้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่คอยรับข่าวอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องทั้งวัน บางคนจะหงุดหงุด เกิดอารมณ์ขุ่นมัว โกรธไม่เป็นไปตามความคาดหมาย หรือตามความเชื่อของตัวเองนำไปสู่ความเครียด

ในเวลาเดียวกัน อีกมุมหนึ่งที่สำคัญของข่าวสาร ยังเป็นเหตุให้เกิดความคล้อยตาม มีความเชื่อดังที่ได้รับข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับการค้นคว้าที่พบว่า ข่าวสารมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนะคติ ความคิด ความเชื่อ ตลอดจนการดำรงชีวิตของผู้รับสาร

6 ขั้นตอน ให้การรับข่าวสารอย่างมีสติ และมั่นคง

1.พิจารณาทุกครั้ง ที่ได้รับทราบข่าวสาร อย่าเพิ่งด่วนหลงเชื่อในทันทีถึงแม้เป็นข้อมูลที่ถูกใจเราหรือผลีผลามรีบส่งต่อข้อมูลให้ผู้อื่นหรือรีบแสดงความเห็นด้วยออกไป

2.ไตร่ตรองข่าวสาร ที่ได้รับมาให้ดีว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเราเชื่อว่าจริงเพราะว่ามันตรงกับความเชื่อของเราที่มีอยู่เดิม

3.ทวนสอบความถูกต้องของข่าว โดยการหาข้อมูลที่ได้มาจากหลายๆแหล่ง

4.มีสติทำใจเป็นกลาง เมื่อแน่ใจแล้วว่าข่าวที่ได้รับรู้มาเป็นเรื่องจริง

แต่ว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกใจเราหรือผิดจากความเชื่อที่มีอยู่เดิมของเรา

5. เปิดใจกว้างที่จะยอมรับข่าวข้อมูลที่ถูกต้องแต่ว่าไม่ถูกใจ

6.ผ่อนคลายอารมณ์ ไม่ใช้เวลากับการรับข่าวสารในแต่ละวันนานไป เพราะว่าชีวิตเราก็จะต้องเดินหน้าต่อไป